Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

CSR - co to jest

CSR (corporate social responsibility – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw) to - najprościej mówiąc - zobowiązanie biznesu do etycznych zachowań oraz przyczyniania   się do ciągłego i zrównoważonego rozwoju wewnętrznego środowiska firmy (pracownicy wszystkich szczebli) jak i społecznego środowiska zewnętrznego (klienci, społeczności lokalne, dostawcy).

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA (zgodne z zasadami CSR)

Komunikacja zrównoważona - oparta na współpracy i porozumieniu
stosowanie stylu komunikacji, który stwarza możliwość współpracy oraz wzajemnego wymieniania się wiedzą i umiejętnościami, a konflikty traktuje jako punkt wyjścia do znajdowania nowych rozwiązań lepszych dla wszystkich zainteresowanych.
 
Zrównoważone zarządzanie - oparte na procesie wartości dodanej oraz jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb klientów, pracowników i środowiska
stosowanie etycznego stylu zarządzania, który angażuje i wykorzystuje potencjał wszystkich pracowników oraz tworzy optymalne warunki do rozwoju firmy, jej pracowników i otoczenia.

ZALETY:
 
Zrównoważona komunikacja pozwala wszystkim pracownikom wnosić wkład w rozwój firmy. Rozwiązywanie konfliktów jest w takiej sytuacji poszukiwaniem nowych rozwiązań, a nie wyniszczaniem się stron. Potencjał wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników jest wykorzystywany i staje się podstawą dla tworzenia innowacyjnych strategii działania.
 
Zrównoważone zarządzanie pozwala reagować na to, co jest przyczyną problemu, a nie skupiać się na łagodzeniu jego skutków. Jest bardziej zorientowane na potrzebę efektywnego rozwoju, niż na kurczowe trzymanie się raz wypracowanych „jedynie słusznych” rozwiązań.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
 
Komunikacja zrównoważona umożliwia pracownikom wszystkich szczebli pozostawanie w kontakcie umożliwiającym optymalną współpracę.
Charakteryzuje się stosowaniem znikomej ilości mechanizmów manipulacyjnych i blokad komunikacyjnych, przez co tworzy poczucie bezpieczeństwa i otwiera na wymianę i współpracę.

Komunikacja nieopresyjna stwarza możliwość efektywnego i swobodnego przepływu informacji oraz informacji zwrotnych, co daje pracownikom wszystkich szczebli poczucie wpływu na toczące się procesy i stwarza warunki do brania współodpowiedzialności za wyniki działania firmy.

Pozwala pracownikom raczej czuć się współodpowiedzialną częścią zespołu niż trybikiem wykonującym polecenia, za które odpowiada kto inny.

Jest praktycznie jedynym rodzajem komunikacji umożliwiającym efektywną pracę metodą projektów.
 
Zrównoważone zarządzanie zorientowane jest na ewolucyjne i efektywne wprowadzanie zmian w organizacji w celu wyeliminowania tych operacji, które nie wnoszą korzyści dla klienta wewnętrznego lub zewnętrznego.

Jasna i przejrzysta organizacja i zakres działania poszczególnych działów i ludzi pozwalają na równomierne zaangażowanie wszystkich pracowników organizacji.
 
Orientacja na procesy organizacyjne, wyniki częściowe i całościowe, zachęca i motywuje wszystkich pracowników – niezależnie od szczebla – do stałego poszukiwania sposobów udoskonalania wszystkich obszarów organizacji.

EFEKTY:
 
W wypadku komunikowania się w firmie w sposób opary na porozumieniu, zmienia się motywacja do pracy, zaczyna się ona opierać w dużej mierze na satysfakcji z wykonywanej pracy, nie tylko na motywacji finansowej. W zespołach pojawia się efekt synergii w działaniu, co często przekłada się na innowacyjność rozwiązań. Koszty firmy związane z absencją zdrowotną pracowników i  różnego rodzaju sporami wewnątrz i na zewnątrz firmy (w tym sporami sądowymi) zmniejszają się. Potencjał rozwoju firmy zwiększa się znacząco.

W zakresie zarządzania nawet drobne  zmiany, często nie pociągające za sobą wydatków, mogą znacząco wpływać na poprawę systemu. Korzystanie z informacji zwrotnej od pracowników wszystkich szczebli pozwala docierać na bieżąco do informacji o koniecznych usprawnieniach i inicjować potrzebne zmiany. Skutkiem właściwych zmian jest bardziej efektywne wykorzystanie zasobów organizacji, zwiększenie satysfakcji klientów, wzrost poczucia sensu pracy wśród pracowników, a dzięki temu – zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.